Dokumenter vu Quo vadis:

Eise Logo

Eis Statuten

Eise Flyer op lëtzebuergesch

Notre brochure en français

Our flyer in English

Eis Brochure op lëtzebuergesch, franséich an englesch

Publikatiounen vu Quo vadis:

 

 

 

Virstellung vun der Biergerinitiativ Quo vadis Käerch an der neier LDF Brochure

“Fir d’Erhalen vum gebauten architektonesche Patrimoine zu Lëtzebuerg”

Déi ganz Brochure fand dir um site vun der LDF

 

 

En Artikel aus der Serie vun eisem Prësident déi vun 2011 bis 2016 an der Zäitschrëft "De Jumdeckel" vun der "Käercher Musek" erauskomm ass. D'Iddi heizou as entstanen nom groussen Erfolleg vun der Ausstellung "D'Awunner aus der Gemeng Käerch an hiren éischten Auto". Déi ganz Serie soll eng Kéier a Buchform erauskommen.

Eise Comitésmember a Lokalhistorikerin Anne-Marie Everard hat an der WARTE, der kultureller Bäilag vum Luxemburger Wort, en Artikel iwwert d'Thommes-Haus vu Gëtzen, dat leider dem Bagger zum Affer gefall as. Am Laf vun den nächste Joeren as virgesin, d'Geschicht vun den Haiser an hiren Awunner aus der Gemeng Käerch an engem Buch ze publizéieren.

(Mir soën der Warte Redaktioun merci datt mir den Artikel hei dierfen publizéieren)